Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn met zorg opgesteld om een duidelijke en goede samenwerking tussen gebruiker en aanbieder te waarborgen. Bij de aanschaf van onze producten ga je automatisch akkoord met de hier beschreven voorwaarden.

Marifoonbewijs logo

Artikel 1) Definities

In deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt verstaan:
1. Onder ‘aanbieder’: Marifoonbewijs onderdeel van eenmanszaak Timebeatz, gevestigd te Heythuysen en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65946081.
2. Onder ‘gebruiker’: de (rechts)persoon die een cursus, (digitaal) product en/of dienst aankoopt bij aanbieder.
3. Onder ‘cursus’: digitale licenties die tegen betaling aan aanbieder verkocht worden met een bepaalde geligheidsduur.

Artikel 2) Toepasbaarheid

1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle (digitale) producten aangekocht bij aanbieder.
2. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van gebruiker gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door aanbieder schriftelijk zijn aanvaard.
3. Bij sommige (digitale) producten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze zullen in dat geval bij de overeenkomst verstrekt worden.
4. Deze voorwaarden zijn op ieder moment digitaal te downloaden van www.marifoonbewijs.nl
5. Indien en voor zover bij overeenkomst is afgeweken van deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

Artikel 3) Intellectueel Eigendom

1. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marifoonbewijs is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Marifoonbewijs.
3. Door gebruiker aangekochte cursus is enkel bestemd voor gebruiker. Het delen van inloggegevens of het openbaar maken hiervan is strafbaar.

Artikel 4) Tarieven

1. Genoemde tarieven op de website van aanbieder zijn inclusief 21% btw.
2. Voor de tarieven die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met aanbieder te mogen claimen of te veronderstellen.

Artikel 5) Volledigheid

1. Aanbieder streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
2. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar aanbieder via hyperlinks verwijst.

Artikel 6) Herroeping

1. Gebruiker heeft tot 48 uur na aanschaf van cursus het recht deze zonder reden te herroepen. Gebruiker krijgt hierbij het volledige aankoopbedrag terug van aanbieder.
2. Voor fysieke producten, anders dan een cursus, geldt de wettelijke 14-dagen herroepingstermijn. Gebruiker krijgt hierbij het volledige aankoopbedrag terug van aanbieder. Bij eventuele gebruikerssporen/schades aan het product wordt maximaal 50% van het aankoopbedrag terugbetaald.

Artikel 7) Toepasselijk Recht

1. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen aanbieder en gebruiker zullen worden voorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar aanbieder op dat moment is gevestigd.
2. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.